Aktywni i niezależni

Czas trwania projektu: 01.01.2020 – 31.10.2020
Termin rekrutacji do projektu: 01.01.2020 – 30.06.2020 (lub do wyczerpania miejsc)
Wartość projektu: 293 579,69 PLN
Dofinansowanie projektu: 278 859,90 PLN (w tym z UE 247 428,96 PLN)

Cel projektu: Celem głównym projektu jest nabycie kwalifikacji/kompetencji lub/i doświadczenia zawodowego umożliwiającego pracę w zawodach deficytowych na obszarze realizacji projektu do końca X.2020r. przez 32 osoby młode (21K i 11M), w tym osoby niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat pracujące lub zamieszkujące w m. Białystok, pow. białostockim lub sokólskim (gr. doc. zgodna z pkt. 3.2), oraz zapewnienie zatrudnienia zgodnego z wymogami efektywności zatrudnieniowej, min. 42% osoby w najtrudniejszej sytuacji, min. 57% osób, które nie są w najtrudniejszej sytuacji, a także poprawę sytuacji na rynku pracy 27% pracujących uczestników.

Kto może wziąć udział w projekcie?
32 osoby (21 kobiet, 11 mężczyzn) w wieku 15-29 lat (w tym osoby niepełnosprawne), które zamieszkują w m. Białystok, pow. białostockim lub pow. sokólskim. W tym:
- 10 osób biernych zawodowo i 12 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP, które nieuczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET),
- 10 osób pracujących tj. osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący na umowach cywilno-prawnych.
Imigranci i reemigranci spełniający powyższe kryteria.


Zapewniamy możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektu z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach celu tematycznego 9 w RPO WP 2014 -2020.


Jako uczestnik projektu przejdziesz następującą ścieżkę wsparcia:
1. Indywidualny Plan Działania (IPD) – podczas spotkań z doradcą zawodowym zostanie sporządzona diagnoza twojej sytuacji zawodowej, na podstawie której powstanie Indywidualny Plan Działania, tzn. wyznaczysz swój cel zawodowy i działania prowadzące do jego realizacji. W trakcie uczestnictwa w projekcie będziesz pod opieką doradcy zawodowego, który będzie cię wspierać  w realizowaniu Indywidualnego Planu Działania. Wspólnie podczas spotkań będziecie monitorować wykonanie założeń IPD (wsparcie skierowane do wszystkich uczestników, 3h zegarowe/osobę).
2. Indywidualne poradnictwo zawodowe –  podczas 3-godzinnego spotkania z doradcą zawodowym uzyskasz informacje o zawodach, aktualnej sytuacji na rynku pracy, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy. Dodatkowo z pomocą doradcy zawodowego przygotujesz swoje profesjonalne CV i list motywacyjny, opracujesz ścieżki możliwych kierunków rozwoju i poszukiwania pracy oraz przećwiczysz rozmowę kwalifikacyjną (wsparcie skierowane do wszystkich uczestników, 3h zegarowe/osobę).
3. Indywidualne pośrednictwo pracy - weźmiesz udział w spotkaniu z pośrednikiem pracy, który przedstawi Tobie propozycje pracy lub inne propozycje pomocy (wsparcie skierowane do wszystkich uczestników, 2h zegarowe/osobę).
W zależności od diagnozy twojej sytuacji zawodowej, potrzeb i potencjału zidentyfikowanych w ramach Indywidualnego Planu Działania zostaniesz zakwalifikowany do odbycia szkolenia zawodowego i/lub stażu zawodowego.
4. Szkolenie zawodowe - 20 osób odbędzie szkolenie zawodowe prowadzące do uzyskania kwalifikacji lub kompetencji. Szkolenia odbywać się będą na terenie m. Białegostoku. Kierunek szkolenia będzie zgodny ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika oraz potrzeami lokalnego/regionalnego rynku pracy (wsparcie skierowane do 20 uczestników).
5. Staż zawodowy - 25 osób odbędzie 3 m-czne staże zawodowe zgodnie z tematyką szkoleń odbywanych w projekcie lub kwalifikacji i kompetencji uczestnika oraz potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy (wsparcie skierowane do 28 uczestników; staż trwa 3 miesiące, 8h/dziennie min. 160h/m-c lub 4h/dziennie min. 80h/m-c).

W ramach projektu uczestnikom zapewniamy:
- stypendium stażowe w wysokości 1033,70 zł netto/miesięcznie (przy stażu po 8h/dziennie) lub 516,85 zł netto/miesięcznie (przy stażu po 4h/dziennie),
- stypendium szkoleniowe w wysokości 1033,70 zł netto/miesięcznie,
- dopłatę do kosztów opieki nad dzieckiem do 7 r.ż. lub osobą zależną w trakcie odbywania szkolenia/stażu,
- dopłatę do kosztów dojazdu na szkolenie/staż,
- ubezpieczenie NNW.


Jak przystąpić do projektu?

1. Przyjdź osobiście do Biura Projektu (ul. Piękna 5 lok. 12P, Białystok; budynek z podjazdem i windą). Na miejscu otrzymasz formularz zgłoszeniowy do wypełnienia i złożenia.

2. Pobierz formularz ze strony, wydrukuj, wypełnij i:
• dostarcz osobiście do Biura Projektu (ul. Piękna 5 lok. 12P, Białystok),
• prześlij pocztą na adres Biura Projektu (ul. Piękna 5 lok. 12P, Białystok) z dopiskiem „Aktywni i niezależni”,
• prześlij skan na adres: kslabinska@optimahrs.pl

Osoba do kontaktu w sprawie projektu: Katarzyna Słabińska tel. 516 459 545, kslabinska@optimahrs.pl