Bądź aktywna!

 

Czas trwania projektu: marzec 2017 – luty 2018

Wartość projektu: 455 075,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 386 813,75 PLN

Liczba uczestników: 35 kobiet

 

​Celem głównym projektu jest zaktywizowanie 35 kobiet od 30 r.ż. pozostających bez zatrudnienia, z pow. m. Białystok, pow. białostockiego i sokólskiego oraz nabycie przez nie do końca II.2018 r. doświadczenia zawodowego na stanowiskach: sprzedawca, pracownik biurowy, pracownik centrum obsługi telefonicznej, krawiec-szwacz, a następnie zapewnienie zatrudnienia min. 49% kobiet uczestniczących w projekcie, min. 40% długotrwale bezrobotnych, min. 43% uczestniczek o niskich kwalifikacjach w miejscu odbywania stażu.

 

​Planowane efekty:

 • ​min. 40% uczestniczek długotrwale bezrobotnych uzyska zatrudnienie po ukończeniu udziału w projekcie
 • min. 43% uczestniczek po 50 r.ż. uzyska zatrudnienie po ukończeniu udziału w projekcie
 • min. 48% uczestniczek o niskich kwalifikacjach uzyska zatrudnienie po ukończeniu udziału w projekcie
 • min. 49% kobiet uzyska zatrudnienie po ukończeniu udziału w projekcie.

 

​Grupa docelowa:

​Wsparciem zostanie objętych 35 kobie, które nie pracują, mają 30 lub więcej lat oraz mieszkają na terenie powiatu m. Białystok, powiatu białostockiego lub sokólskiego, w tym:

 • 18 kobiet będzie po 50 roku życia (min. 50%)
 • 18 kobiet będzie posiadało niskie kwalifikacje (min. 50%)
 • 18 kobiet będzie długotrwale bezrobotnych (min. 50%)
 • 28 kobiet będzie bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi, w tym osoby zarejestrowane w PUP należące do I i II profilu pomocy)
 • 7 osób biernych zawodowo.

 

​W ramach projektu uczestniczki otrzymają następujące formy wsparcia:

1. PORADNICTWO ZAWODOWE

​Wszyscy uczestniczki odbędą indywidualne 2-godzinne spotkania z doradcą zawodowym, w ramach których zostanie utworzony/zaktualizowany IPD zawierający następujące elementy:

 • idntyfikację potrzeb (oczekiwania, mocne i słabe strony, bilans posiadanych kompetencji, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, obszary wymagające wsparcia, kierunki rozwoju, potencjał zawodowy, cel zawodowy)
 • działania do samodzilnej realizacji
 • terminy realizacji działań

Wsparcie w ramach projektu zostanie określone zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami wynikającymi z IPD.

 

​2. STAŻE ZAWODOWE

​Wszystkie uczestniczki odbędą 6-miesięczne staże w wymiarze 8h/dziennie, 40h/tygodniowo, które to umożliwią im nabycie wiedzy i doświadczenia zawodowego zgodnego z ich możliwościami zdiagnozowanymi w trakcie poradnictwa zawodowego.

W ramach zadania uczestniczki:

 • przejdą badania lekarskie niezbędne do rozpoczęcia stażu
 • zostaną objęte ubezpieczeniem NNW
 • otrzymają stypendium za każdy miesiąc stażu w wysokości 997,00 zł.

 

​3. POŚREDNICTWO PRACY

​Wszystkie uczestniczki odbędą 2-godzinne spotkania z pośrednikiem pracy. Podczas spotkań pośrednik dokona wyboru ofert pracy zgodnych z kwalifikacjami, kompetencjami uczestniczek oraz zidentyfikowanymi potrzebami wynikającymi z IPD i poradnictwa zawodowego, a także doświadczenia zawodowego nabytego podczas stażu.

 

Osoba do kontaktu: Ewa Gryniewicka – Dawidowicz kom. 501 183 273

 

Jak zapisać się do projektu?
 
Uzupełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć lub przesłać pocztą do Optima HRS zlokalizowanego przy ul. Pięknej 5 lok. 22, 15-282 Białystok lub przesłać skanem na e-mail: edawidowicz@optimahrs.pl . Formularze zgłoszeniowe znajdują się do pobrania poniżej.
Więcej informacji pod nr tel. 501183273.
 ​24.03.2017 r.

​Informujemy, iż poniżej znajduje się do pobrania Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w ramach projektu "Bądź aktywna!" o nr WND-RPPD.02.01.00-20-0158/16. Harmonogram będzie na bieżąco aktualizowany.