Inwestuję w siebie - edycja II

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Barwy Rzeczpospolitej Polskiej, logo Województwa warińsko-mazurskiego, Unia Europejska

Czas trwania projektu: październik 2018 – wrzesień 2019
Wartość projektu: 765 559,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 650 725,15 PLN

Cel projektu: zaktywizowanie zawodowe oraz nabycie kwalifikacji/kompetencji lub/i doświadczenia zawodowego umożliwiającego pracę w zawodach deficytowych na obszarze realizacji projektu do końca IX.2019 r. przez 50 osób (35K i 15M) w wieku 30 lat i więcej, w tym ON, zamieszkujące w powiecie ełckim oraz zapewnienie zatrudnienia zgodnego z wymogami efektywności zatrudnieniowej min. 42% os. w najtrudniejszej sytuacji oraz min. 52% osób, które nie są w najtrudniejszej sytuacji, a także poprawę sytuacji na rynku pracy 30% pracujących uczestników projektu.

Planowane efekty:

W wyniku udziału w projekcie w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu programu zatrudnienie zgodne z wymogami efektywności zatrudnieniowej uzyska min.. 42% osób w najtrudniejszej sytuacji i min. 52% osób, które nie są w najtrudniejszej sytuacji, ponadto poprawie ulegnie sytuacja na rynku pracy 30% pracujących uczestników projektu.

Liczba uczestników: 50

 

Kto może wziąć udział w projekcie:
Projekt jest skierowany wyłącznie do osób zamieszkujących powiat ełcki w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w tym:
- 40 osób (30K, 10M) bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP i biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: 30K i 10M o niskich kwalifikacjach,
- 10 osób (5K, 5M) zatrudnionych na umowach krótkotrwałych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu, osoby ubogie pracujące, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, imigranci, reemigranci.


W ramach projektu uczestnicy otrzymają następujące formy wsparcia:
1)  Indywidualny Plan Działania - Wszyscy uczestnicy zostaną objęci  identyfikacją potrzeb, diagnozą możliwości doskonalenia zawodowego oraz identyfikacją stopnia oddalenia od rynku pracy. Każdy z uczestników odbędzie indywidualne 3 godzinne spotkania z doradcą zawodowym, podczas których nastąpi diagnoza stanu wyjściowego, określenie mocnych i słabych stron, potencjału i celu zawodowego uczestników  oraz zostanie opracowany/zaktualizowany Indywidualny Plan Działania.
2) Poradnictwo zawodowe - Każdy z uczestników  zostanie objęty 3 godzinnym poradnictwem zawodowym dostosowanym do zidentyfikowanych potrzeb i predyspozycji. W ramach zadania zostaną określone działania i formy wsparcia przewidziane w projekcie zgodnie z IPD, predyspozycjami uczestnika i zapotrzebowaniem rynku pracy.
3) Szkolenia zawodowe - spośród  50 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie 20 osób  odbędzie szkolenia zawodowe zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy, w oparciu o Barometr zawodów aktualny na dzień identyfikacji potrzeb uczestnika lub potrzeb regionalnych pracodawców (np. deklaracja składana przez pracodawców dotycząca zatrudnienia uczestników po zakończeniu udziału w projekcie). Uczestnicy biorący udział w szkoleniach otrzymają stypendium szkoleniowe, od którego zostaną odprowadzone składki ZUS oraz dopłatę do kosztów dojazdu. Osoby posiadające pod opieką dzieci do lat 7 oraz osoby zależne otrzymają zwrot kosztów opieki.
4) Staże zawodowe - Spośród 50 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie 40 osób odbędzie 6-miesięczne staże zawodowe (40h/tydz. Min. 160 godz./m-c) zgodne z ich potrzebami  określonymi przez doradcę zawodowego, ewentualną niepełnosprawnością i zapotrzebowaniem rynku pracy w oparciu o Barometr zawodów aktualny na dzień identyfikacji potrzeb uczestnika lub potrzeb regionalnych pracodawców. Uczestnicy i uczestniczki przejdą badania lekarskie stwierdzające zdolność do odbycia stażu, zostaną objęci ubezpieczeniem NNW i otrzymają stypendium stażowe, od którego zostaną odprowadzone składki ZUS oraz dopłatę do kosztów dojazdu. Osoby posiadające pod opieką dzieci do lat 7 oraz osoby zależne otrzymają zwrot kosztów opieki.
5) Pośrednictwo pracy – spośród 50 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie 26 osób zostanie objętych pośrednictwem pracy. Pośrednik pracy pozyska informacje o możliwościach i oczekiwaniach zawodowych uczestników projektu, dobierze najtrafniejsze oferty pracy odpowiadające posiadanym przez nich umiejętnością/kwalifikacjom, sprawdzi czy uczestnicy i uczestniczki spełniają wymogi pracodawców, będzie monitorował proces poszukiwania pracy i udzielał bieżących porad i wsparcia. Współpraca pośrednika z uczestnikami będzie oparta na kontaktach osobistych, telefonicznych, mailowych – w wymiarze 2 godz. na osobę. Pośrednictwem zostaną objęte w szczególności osoby, które nie podejmą zatrudnienia bezpośrednio dzięki udziałowi w szkoleniach/stażach.

 

Osoba do kontaktu: Marta Dobrzycka kom. 519 752 600

 

EŁK 25.03.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019/PR27

dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń/kursów zawodowych
w projekcie „Inwestuję w siebie – edycja II” o nr RPWM.10.02.00-28-0074/18
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X – Regionalny rynek pracy, Działania 10.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe.

OPTIMA HRS Kinga Koronkiewicz zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych w ramach projektu „Inwestuję w siebie – edycja II” o nr RPWM.10.02.00-28-0074/18. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. Treść zapytania ofertowego oraz załączniki do zapytania ofertowego znajdują się poniżej.

Ponadto informuję, iż Zapytanie ofertowe nr 1/2019/PR27 zostało również upublicznione na portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ pod numerem 1175435 Poniżej umieszczamy również link do ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

Ełk, 04.04.2019 r.

INFORMACJA O WYŁONIONYCH WYKONAWCACH
DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2019/PR27
dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń/kursów zawodowych
w projekcie „Inwestuję w siebie – edycja II” o nr RPWM.10.02.00-28-0074/18
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X – Regionalny rynek pracy, Działania 10.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe.

I. Zamawiający:
OPTIMA HRS Kinga Koronkiewicz
Ul. Chmielna 2/31
00-020 Warszawa
NIP: 845-169-62-55

Biuro Projektu
ul. Wojska Polskiego 48D lok.3
19-300  Ełk


II. Określenie trybu zamówienia
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.

III. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych w ramach projektu „Inwestuję w siebie - edycja II” o nr RPWM.10.02.00-28-0074/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X – Regionalny rynek pracy, Działania 10.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe.

IV. Wybrani Wykonawcy
Na podstawie nadesłanych ofert wyłoniono następujących Wykonawców:
1. I część - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego: Prawo jazdy kat. C oraz C+E z Kwalifikacją wstępną przyspieszoną do prawa jazdy kat. C, C+E wraz z egzaminami
Za najkorzystniejszą ofertę w tej części zamówienia została uznana oferta firmy:
Ośrodek Szkolenia Zawodowego LOK Jan Gróndwald
ul. Armii Krajowej 42
19-300 Ełk

Oferta w/w firmy w tej części zamówienia łącznie uzyskała 100 punktów.

2. II część – Prawo jazdy kat. B wraz z egzaminami
Za najkorzystniejszą ofertę w tej części zamówienia została uznana oferta firmy:
Ośrodek Szkolenia Zawodowego LOK Jan Gróndwald
ul. Armii Krajowej 42
19-300 Ełk

Oferta w/w firmy w tej części zamówienia łącznie uzyskała 100 punktów.

3. III część - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego z zakresu podstaw rachunkowości dla kandydatów na samodzielnego księgowego (kod zawodu: 331301) wraz z egzaminem
Za najkorzystniejszą ofertę w tej części zamówienia została uznana oferta firmy:
Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr Kursor Oddział w Białej Podlaskiej
ul. Narutowicza 66,
21-500 Biała Podlaska

Oferta w/w firmy w tej części zamówienia łącznie uzyskała 100 punktów.

4. IV część - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego: Operator wózków jezdniowych wraz z egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego (UDT)
Za najkorzystniejszą ofertę w tej części zamówienia została uznana oferta firmy:
Ośrodek Szkolenia Zawodowego LOK Jan Gróndwald
ul. Armii Krajowej 42
19-300 Ełk

Oferta w/w firmy w tej części zamówienia łącznie uzyskała 100 punktów.

 

EŁK 18.04.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2019/PR27

dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń/kursów zawodowych
w projekcie „Inwestuję w siebie – edycja II” o nr RPWM.10.02.00-28-0074/18
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X – Regionalny rynek pracy, Działania 10.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe.

OPTIMA HRS Kinga Koronkiewicz zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych w ramach projektu „Inwestuję w siebie – edycja II” o nr RPWM.10.02.00-28-0074/18. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. Treść zapytania ofertowego oraz załączniki do zapytania ofertowego znajdują się poniżej.

Ponadto informuję, iż Zapytanie ofertowe nr 2/2019/PR27 zostało również upublicznione na portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ pod numerem 1180712. Poniżej umieszczamy również link do ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

Ełk, 09.05.2019 r.

INFORMACJA O WYŁONIONYCH WYKONAWCACH
DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2019/PR27
dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń/kursów zawodowych
w projekcie „Inwestuję w siebie – edycja II” o nr RPWM.10.02.00-28-0074/18
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X – Regionalny rynek pracy, Działania 10.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe.

I. Zamawiający:
OPTIMA HRS Kinga Koronkiewicz
Ul. Chmielna 2/31
00-020 Warszawa
NIP: 845-169-62-55

Biuro Projektu
ul. Wojska Polskiego 48D lok.3
19-300  Ełk


II. Określenie trybu zamówienia
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.

III. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych w ramach projektu „Inwestuję w siebie - edycja II” o nr RPWM.10.02.00-28-0074/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X – Regionalny rynek pracy, Działania 10.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe.

IV. Wybrani Wykonawcy
Na podstawie nadesłanych ofert wyłoniono następującego Wykonawcę:
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego: Prawo jazdy kat. C+E z Kwalifikacją wstępną przyspieszoną do prawa jazdy kat. C, C+E wraz z egzaminami
Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta firmy:
Ośrodek Szkolenia Zawodowego LOK Jan Gróndwald
ul. Armii Krajowej 42
19-300 Ełk
Oferta w/w firmy łącznie uzyskała 100 punktów.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2019/PR27

dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń/kursów zawodowych
w projekcie „Inwestuję w siebie – edycja II” o nr RPWM.10.02.00-28-0074/18
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X – Regionalny rynek pracy, Działania 10.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe.

OPTIMA HRS Kinga Koronkiewicz zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych w ramach projektu „Inwestuję w siebie – edycja II” o nr RPWM.10.02.00-28-0074/18. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. Treść zapytania ofertowego oraz załączniki do zapytania ofertowego znajdują się poniżej.

Ponadto informuję, iż Zapytanie ofertowe nr 3/2019/PR27 zostało również upublicznione na portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ pod numerem 1188133.

Poniżej umieszczamy również link do ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

Ełk, 14.06.2019 r.

INFORMACJA O WYŁONIONYCH WYKONAWCACH
DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/2019/PR27
dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń/kursów zawodowych
w projekcie „Inwestuję w siebie – edycja II” o nr RPWM.10.02.00-28-0074/18
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X – Regionalny rynek pracy, Działania 10.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe.

I. Zamawiający:
OPTIMA HRS Kinga Koronkiewicz
Ul. Chmielna 2/31
00-020 Warszawa
NIP: 845-169-62-55

Biuro Projektu
ul. Wojska Polskiego 48D lok.3
19-300  Ełk


II. Określenie trybu zamówienia
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.

III. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych w ramach projektu „Inwestuję w siebie - edycja II” o nr RPWM.10.02.00-28-0074/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X – Regionalny rynek pracy, Działania 10.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe.

IV. Wybrani Wykonawcy
Na podstawie nadesłanych ofert wyłoniono następującego Wykonawcę:
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego:

CZĘŚĆ I: Prawo jazdy kat. C+E z Kwalifikacją wstępną przyspieszoną do prawa jazdy kat. C, C+E wraz z egzaminami
Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta firmy:
Ośrodek Szkolenia Zawodowego LOK Jan Gróndwald
ul. Armii Krajowej 42
19-300 Ełk
Oferta w/w firmy łącznie uzyskała 100 punktów.

CZĘŚĆ II:Prawo jazdy kat. B wraz z egzaminami
Za najkorzystniejszą ofertę w tej części zamówienia została uznana oferta firmy:
Ośrodek Szkolenia Zawodowego LOK Jan Gróndwald
ul. Armii Krajowej 42
19-300 Ełk

Oferta w/w firmy w tej części zamówienia łącznie uzyskała 100 punktów.