Inwestuję w siebie - edycja III

 

Czas trwania projektu: wrzesień 2020 – sierpień 2021
Wartość projektu: 798 965, 50 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 679 12,67 PLN

 

Cel projektu: zaktywizowanie zawodowe oraz nabycie kwalifikacji/kompetencji lub/i doświadczenia zawodowego umożliwiającego pracę w zawodach deficytowych na obszarze realizacji projektu do końca VIII.2021 r. przez 50 os. (35K i 15M) w wieku 30 lat i więcej, w tym OzN, zamieszkujące w pow. ełckim (gr. doc. zgodna z pkt. 3.1) oraz zapewnienie zatrudnienia zgodnego z wymogami efektywności zatrudnieniowej min. 45% os. w najtrudniejszej sytuacji oraz min. 60% osób, które nie są w najtrudniejszej sytuacji, a także poprawę sytuacji na rynku pracy 30% pracujących uczestników proj.

Planowane efekty: W wyniku udziału w projekcie w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu programu zatrudnienie zgodne z wymogami efektywności zatrudnieniowej uzyska min. 45% osób w najtrudniejszej sytuacji i min. 60% osób, które nie są w najtrudniejszej sytuacji, ponadto poprawie ulegnie sytuacja na rynku pracy 30% pracujących uczestników projektu.

Liczba uczestników: 50

Kto może wziąć udział w projekcie:
Projekt jest skierowany wyłącznie do osób zamieszkujących powiat ełcki w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w tym:
- 40 osób (30K, 10M) bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP i biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: 30K i 10M o niskich kwalifikacjach,
- 10 osób (5K, 5M) zatrudnionych na umowach krótkotrwałych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu, osoby ubogie pracujące, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, imigranci, reemigranci.


W ramach projektu uczestnicy otrzymają następujące formy wsparcia:
1)  Indywidualny Plan Działania - Wszyscy uczestnicy zostaną objęci  identyfikacją potrzeb, diagnozą możliwości doskonalenia zawodowego oraz identyfikacją stopnia oddalenia od rynku pracy. Każdy z uczestników odbędzie indywidualne 3 godzinne spotkania z doradcą zawodowym, podczas których nastąpi diagnoza stanu wyjściowego, określenie mocnych i słabych stron, potencjału i celu zawodowego uczestników  oraz zostanie opracowany/zaktualizowany Indywidualny Plan Działania.
2) Poradnictwo zawodowe - Każdy z uczestników  zostanie objęty 3 godzinnym poradnictwem zawodowym dostosowanym do zidentyfikowanych potrzeb i predyspozycji. W ramach zadania zostaną określone działania i formy wsparcia przewidziane w projekcie zgodnie z IPD, predyspozycjami uczestnika i zapotrzebowaniem rynku pracy.
3) Szkolenia zawodowe - spośród  50 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie 20 osób  odbędzie szkolenia zawodowe zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy, w oparciu o Barometr zawodów aktualny na dzień identyfikacji potrzeb uczestnika lub potrzeb regionalnych pracodawców (np. deklaracja składana przez pracodawców dotycząca zatrudnienia uczestników po zakończeniu udziału w projekcie). Uczestnicy biorący udział w szkoleniach otrzymają stypendium szkoleniowe, od którego zostaną odprowadzone składki ZUS oraz dopłatę do kosztów dojazdu. Osoby posiadające pod opieką dzieci do lat 7 oraz osoby zależne otrzymają zwrot kosztów opieki.
4) Staże zawodowe - Spośród 50 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie 40 osób odbędzie 6-miesięczne staże zawodowe (40h/tydz. Min. 160 godz./m-c) zgodne z ich potrzebami  określonymi przez doradcę zawodowego, ewentualną niepełnosprawnością i zapotrzebowaniem rynku pracy w oparciu o Barometr zawodów aktualny na dzień identyfikacji potrzeb uczestnika lub potrzeb regionalnych pracodawców. Uczestnicy i uczestniczki przejdą badania lekarskie stwierdzające zdolność do odbycia stażu, zostaną objęci ubezpieczeniem NNW i otrzymają stypendium stażowe, od którego zostaną odprowadzone składki ZUS oraz dopłatę do kosztów dojazdu. Osoby posiadające pod opieką dzieci do lat 7 oraz osoby zależne otrzymają zwrot kosztów opieki.
5) Pośrednictwo pracy – spośród 50 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie 25 osób zostanie objętych pośrednictwem pracy. Pośrednik pracy pozyska informacje o możliwościach i oczekiwaniach zawodowych uczestników projektu, dobierze najtrafniejsze oferty pracy odpowiadające posiadanym przez nich umiejętnością/kwalifikacjom, sprawdzi czy uczestnicy i uczestniczki spełniają wymogi pracodawców, będzie monitorował proces poszukiwania pracy i udzielał bieżących porad i wsparcia. Współpraca pośrednika z uczestnikami będzie oparta na kontaktach osobistych, telefonicznych, mailowych – w wymiarze 2 godz. na osobę. Pośrednictwem zostaną objęte w szczególności osoby, które nie podejmą zatrudnienia bezpośrednio dzięki udziałowi w szkoleniach/stażach.

 

Osoba do kontaktu: Marta Dobrzycka kom. 519 752 600