Kobieta aktywna zawodowo

  

Czas trwania projektu: wrzesień 2019 – czerwiec 2020

Termin naboru: wrzesień 2019 – styczeń 2020

Wartość projektu: 439 580,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 417 180,00 PLN

Liczba uczestników: 30 kobiet biernych zawodowo

 

Cel projektu: Zaktywizowanie zawodowe oraz nabycie umiejętności i doświadczenia zawodowego zgodnych ze zidentyfikowanymi potrzebami wynikającymi z IPD oraz potrzebami lokalnego rynku pracy do końca VI 2020 r. przez 30 kobiet biernych zawodowo od 30 r.ż. zamieszkujących m. Białystok, pow. białostocki i pow. sokólski (w tym min. 20 % kobiet z Sokółki), a następnie zapewnienie zatrudnienia zgodnego z wymogami efektywności zatrudnieniowej min. 52% uczestniczek.

 

Planowane efekty:
- zaktywizowanie zawodowe oraz nabycie umiejętności i doświadczenia zawodowego przez 30 kobiet biernych zawodowo,
- liczba osób pracujących, łącznie prowadzących działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – min. 16 osób,
- wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla kobiet biernych zawodowo – min. 52% uczestniczek projektu.

 

Kto może wziąć udział w projekcie: Kobiety bierne zawodowo od 30 r.ż., zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie pow. m. Białystok, pow. białostockiego, pow. sokólskiego (w tym min. 20% kobiet z Sokółki).

Zapewniamy możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektu z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach celu tematycznego 9 w RPO WP 2014 -2020.

 

W ramach projektu uczestniczki otrzymają następujące formy wsparcia:


1. Opracowanie Indywidualnego Planu Działania – wszystkie uczestniczki odbędą 6 spotkań z doradcą zawodowym, w ramach których zostanie opracowany IPD. Proces opracowania IPD obejmie 4 etapy (m.in. diagnoza sytuacji zawodowej, przygotowanie IPD, monitorowanie realizacji IPD, zakończenie realizacji IPD). Każda uczestniczka będzie miała opracowaną własną, niepowtarzalną ścieżkę rozwoju zawodowego, odpowiadającą jej potrzebom, preferencjom i możliwościom.

 

2. Staże zawodowe – wszystkie uczestniczki odbędą 5-miesięczne staże zawodowe, w wymiarze 40h/tyg (min. 160 godz./m-c). Staże będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestniczek określonymi w IPD.

Uczestniczki przejdą badania lekarskie stwierdzające zdolność do odbywania stażu oraz zostaną objęte ubezpieczeniem NNW.

Wszystkie uczestniczki odbywające staż otrzymają stypendium w kwocie 1017,40 zł netto za każdy miesiąc stażu, od którego zostaną odprowadzone składki ZUS oraz dopłatę do kosztów dojazdu na staż w maksymalnej kwocie 250 zł/m-c.

Osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem do 7 lat lub osobą zależną otrzymają dopłatę do kosztów opieki maksymalnie w kwocie 410 zł miesięcznie.

 

3. Pośrednictwo pracy – wszystkie uczestniczki odbędą 3-godzinne indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy, mające na celu uzyskanie wiedzy o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy i aktualnych ofertach zatrudnienia.

 


Osoba do kontaktu: Katarzyna Słabińska 516 459 545

 

Jak zapisać się do projektu?


1. Przyjdź osobiście do Biura Projektu (Białystok, ul. Piękna 5 lok. 22). Na miejscu otrzymasz formularz zgłoszeniowy do wypełnienia i złożenia.

2. Pobierz formularz ze strony, wydrukuj, wypełnij i:
- dostarcz osobiście do Biura Projektu (Białystok, ul. Piękna 5 lok. 22)
- prześlij pocztą na adres: Biuro Projektu „Kobieta aktywna zawodowo”, ul. Piękna 5 lok. 22, 15-282 Białystok
- prześlij skan mailem na adres: staz@optimahrs.pl

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY