Kompetentni zawodowo uczniowie Szkoły Policealnej w Ełku

Czas trwania projektu: wrzesień 2019 – sierpień 2020
Wartość projektu: 840 120,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 714 102,00 PLN

Cel projektu: zwiększenie zdolności do zatrudnienia do 31.08.2020 r. 80 uczniów Szkoły Policealnej w Ełku z kierunków opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun osoby starszej, opiekunka dziecięca, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik usług kosmetycznych i higienistka stomatologiczna, poprzez zdobycie dodatkowych umiejętności, kompetencji i doświadczenia zawodowego w ramach kursów umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności zawodowych, zajęć z kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz staży zawodowych zgodnych z oczekiwaniami pracodawców.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają następujące formy wsparcia:

I). Indywidualna diagnoza ucznia (Model I) - Wszyscy uczniowie objęci wsparciem (80 os.) w projekcie odbędą indywidualne spotkanie (w wymiarze 2 godz. zegarowych na osobę) z doradcą zawodowym, w ramach którego nastąpi zdiagnozowanie ucznia pod kątem uzupełnienia jego umiejętności i kompetencji w celu skierowania go na staż zawodowy, kurs oraz zajęcia z kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów objętych wsparciem.

II). Kursy umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności zawodowych (Model I) - 36 uczniów zdobędzie dodatkowe umiejętności poprzez udział w grupowych kursach powiązanych z profilem kształcenia, wybranych przy udziale pracodawców (kierunki kursów zostały wskazane w zawartych porozumieniach SP w Ełku z pracodawcami). Grupowe kursy zostaną poprzedzone diagnozą ucznia. Każdy uczeń rozpocznie staż zawodowy dopiero po ukończeniu kursu.  W ramach proj. przewidziano: - kurs masażu Shantala (8h; 1 grupa) dla 11 uczniów z kierunku opiekunka dziecięca, - kurs masażu tajskiego (24h; 1 grupa) dla 10 uczniów z kierunku tech. masażysta, - kurs przedłużania paznokci metodą żelową (16h; 1 grupa) oraz kurs liftingu, botoxu i laminacji rzęs (16h; 1 grupa) dla 15 uczniów z kierunku tech. usł. kosmetycznych.

III). Staże zawodowe (Model I) - W ramach zadania wszyscy uczestnicy projektu (80 os.) odbędą indywidualne staże zawodowe u pracodawców. Wymiar godzinowy stażu odbywanego przez każdego ucznia będzie zależał od kierunku kształcenia ucznia:

technik farmaceutyczny 450 h
technik masażysta 450 h
technik usług kosmetycznych 600h, 450 h, 300 h
higienistka stomatologiczna 300 h
opiekun medyczny 300 h
opiekun osoby starszej 600 h
opiekunka dziecięca 600 h
technik sterylizacji medycznej 300 h

IV). Zajęcia z kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (4 typ) - 45 uczniów (3 grupy po 15 os.) weźmie udział w zajęciach z kompetencji ogólnych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy najczęściej wskazywanych w Diagnozie SP w Ełku, tj. z umiejętności rozwiązywania problemów oraz umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

Kto może wziąć udział w projekcie: uczniowie Szkoły Policealnej w Ełku,

z kierunków niestacjonarnych:

  • opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun osoby starszej, opiekunka dziecięca

z kierunków stacjonarnych:

  • technik usług kosmetycznych, higienistka stomatologiczna, technik farmaceutyczny, technik masażysta.

Osoba do kontaktu: Marta Dobrzycka kom. 519 752 600

 

EŁK 28.10.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019/PR42

dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń/kursów zawodowych
w projekcie pt. „Kompetentni zawodowo uczniowie Szkoły Policealnej w Ełku”
o nr RPWM.02.04.01-28-0047/19

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 – Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4 – Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe.

OPTIMA HRS Kinga Koronkiewicz zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych w ramach projektu „Kompetentni zawodowo uczniowie Szkoły Policealnej w Ełku” o nr RPWM.02.04.01-28-0047/19. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 9 września 2019 r. Treść zapytania ofertowego oraz załączniki do zapytania ofertowego znajdują się poniżej.

Ponadto informuję, iż Zapytanie ofertowe nr 1/2019/PR42 zostało również upublicznione na portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

Ełk, 07.11.2019 r.

INFORMACJA O WYŁONIONYCH WYKONAWCACH
DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/2019/PR42
dotyczącego zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń/kursów zawodowych
w projekcie „Kompetentni zawodowo uczniowie Szkoły Policealnej w Ełku” o nr RPWM.02.04.01-28-0047/19
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 – Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4 – Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe.


Na podstawie nadesłanych ofert wyłoniono następującego Wykonawcę:
Część I – Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu MASAŻ SHANTALA
Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta firmy:
„Beautiful Iga Brzoznowska”
ul. Nadjeziorna 23/A2
19-300 Ełk

 

Część II – Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu MASAŻ TAJSKI
Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta firmy:
Akademia Sztuki Masażu MENOS
ul. Kredytowa 17/11
40-562 Katowice

 

Część III – Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu PRZEDŁUŻANIA PAZNOKCI METODĄ ŻELOWĄ.
Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta firmy:
„Beautiful Iga Brzoznowska”
ul. Nadjeziorna 23/A2
19-300 Ełk

 

Część IV – Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu LFTINGU, BOTOXU I LAMINACJI RZĘS
Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta firmy:
„Beautiful Iga Brzoznowska”
ul. Nadjeziorna 23/A2
19-300 Ełk