Nowy zawód, nowy POWER - edycja II

Czas trwania projektu: 01.05.2019 – 30.04.2020
Termin rekrutacji do projektu: 01.05.2019 – 31.12.2019 (lub do wyczerpania miejsc)
Wartość projektu: 721 875,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 608 396,25 PLN

Cel projektu: Zaktywizowanie zawodowe oraz nabycie kwalifikacji/kompetencji i/lub doświadczenia zawodowego umożliwiającego pracę w zawodach deficytowych na obszarze realizacji projektu  do końca IV.2020r. przez 50 osób młodych (30 kobiet i 20 mężczyzn), w tym osoby niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat zamieszkałych w m. Białystok, powiecie białostockim lub sokólskim oraz zapewnienie zatrudnienia zgodnego z wymogami efektywności zatrudnieniowej, min. 39% os. w najtrudniejszej sytuacji oraz min. 54% osób, które nie są w najtrudniejszej sytuacji.
Planowane efekty: W wyniku udziału w projekcie 50 osób młodych (30 kobiet i 20 mężczyzn) uzyska kwalifikacje zawodowe i/lub doświadczenie zawodowe. Do 3 m-cy od zakończenia udziału w projekcie zatrudnienie uzyska min. 50% uczestników w najtrudniejszej sytuacji oraz min. 50% pozostałych uczestników, co bezpośrednio przełoży się na poprawę położenia zawodowego i społeczno-ekonomicznego uczestników projektu.
Liczba uczestników: 50 osób (30 kobiet i 20 mężczyzn)

Jeśli jesteś:
- osobą w wieku 15 – 29 lat
oraz
- nie pracujesz (jesteś osobą bezrobotną niezarejestrowaną w PUP lub bierną zawodowo), nie kształcisz się i nie szkolisz
oraz
- zamieszkujesz w powiecie m. Białystok, pow. białostockim lub pow. sokólskim
To zapraszamy do udziału w projekcie!

Zapewniamy możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektu z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach celu tematycznego 9 w RPO WP 2014 -2020.


Jako uczestnik projektu przejdziesz następującą ścieżkę wsparcia:
1. Indywidualny Plan Działania (IPD) – podczas spotkań z doradcą zawodowym zostanie sporządzona diagnoza twojej sytuacji zawodowej, na podstawie której powstanie Indywidualny Plan Działania, tzn. wyznaczysz swój cel zawodowy i działania prowadzące do jego realizacji. W trakcie uczestnictwa w projekcie będziesz pod opieką doradcy zawodowego, który będzie cię wspierać  w realizowaniu Indywidualnego Planu Działania. Wspólnie podczas spotkań będziecie monitorować wykonanie założeń IPD (wsparcie skierowane do wszystkich uczestników).
2. Indywidualne poradnictwo zawodowe –  podczas 2-godzinnego spotkania z doradcą zawodowym uzyskasz informacje o zawodach, aktualnej sytuacji na rynku pracy, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy. Dodatkowo z pomocą doradcy zawodowego przygotujesz swoje profesjonalne CV i list motywacyjny, opracujesz ścieżki możliwych kierunków rozwoju i poszukiwania pracy oraz przećwiczysz rozmowę kwalifikacyjną (wsparcie skierowane do wszystkich uczestników).
3. Szkolenie zawodowe i/lub staż zawodowy - w zależności od diagnozy twojej sytuacji zawodowej, potrzeb i potencjału zidentyfikowanych w ramach Indywidualnego Planu Działania zostaniesz zakwalifikowany do odbycia szkolenia zawodowego i/lub stażu zawodowego. Szkolenie prowadzić będzi do nabycia kwalifikacji lub kompetencji zawodowych. Staż zawodowy potrwa min. 3-miesięce (max. 5 m-cy) i przygotuje Ciebie do pracy w zawodzie zgodnym z Twoimi zidentyfikowanymi potrzebami i predyspozycjami oraz aktualnymi potrzebami pracodawców.

W ramach projektu uczestnikom zapewniamy:
- stypendium stażowe w wysokości 1017,40 zł netto/miesięcznie,
- stypendium szkoleniowe w wysokości 1017,40 zł netto/miesięcznie,
- dopłatę do kosztów opieki nad dzieckiem do 7 r.ż. lub osobą zależną w trakcie odbywania szkolenia/stażu,
- dopłatę do kosztów dojazdu, w przypadku gdy szkolenie/staż odbywa się poza miejscem zamieszkania uczestnika,
- ubezpieczenie NNW.


Jak przystąpić do projektu?

1. Przyjdź osobiście do Biura Projektu (ul. Piękna 5 lok. 12P, Białystok; budynek z podjazdem i windą). Na miejscu otrzymasz formularz zgłoszeniowy do wypełnienia i złożenia.

2. Pobierz formularz ze strony, wydrukuj, wypełnij i:
• dostarcz osobiście do Biura Projektu (ul. Piękna 5 lok. 12P, Białystok),
• prześlij pocztą na adres Biura Projektu (ul. Piękna 5 lok. 12P, Białystok) z dopiskiem „Nowy zawód, nowy POWER – edycja II”,
• prześlij skan na adres: jgosciewska@optimahrs.pl

Osoba do kontaktu w sprawie projektu: Justyna Gościewska tel. 506 783 916, jgosciewska@optimahrs.pl