Siostra PCK

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, logo Województwa Podlaskiego, logo Optimy HRS, Unia Europejska

Czas trwania projektu: marzec 2016 – maj 2017

Start poszczególnych grup szkoleniowych:

- gr. I: kwiecień 2016r.

- gr. II: lipiec 2016r.

- gr. III: grudzień 2016r.

- gr. IV: styczeń 2017r.

Wartość projektu: 365 580 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 310 743 PLN

Cel projektu: Zaktywizowanie 40 kobiet po 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, z pow. miasta Białystok, pow. białostockiego i sokólskiego oraz nabycie przez nie do końca V.2017r. kwalifikacji i doświadczenia umożliwiającego wykonywanie zawodu siostra PCK a następnie zapewnienie zatrudnienia min. 35% długotrwale bezrobotnych, min. 35% uczestniczek 50+, min. 36% uczestniczek o niskich kwalifikacjach i min. 43% uczestniczek nie kwalifikującym się do żadnej z powyższych grup w miejscu odbywania stażu (PCK).

Planowane efekty: Nabycie kwalifikacji i doświadczenia umożliwiającego pracę w charakterze siostry PCK przez 40 uczestniczek projektu, podjęcie zatrudnienia przez zatrudnienia min. 35% długotrwale bezrobotnych, min. 35% uczestniczek 50+, min. 36% uczestniczek o niskich kwalifikacjach i min. 43% uczestniczek nie kwalifikujących się do żadnej z powyższych grup.

Liczba uczestników: 40

Kto może wziąć udział w projekcie: Kobiety pozostające bez zatrudnienia, po 30 roku życia, zamieszkałe w Białymstoku, pow. białostockim i sokólskim.

Najlepsze uczestniczki otrzymają zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie.

W ramach projektu uczestniczki otrzymają następujące formy wsparcia:

1. Indywidualne doradztwo zawodowe, w takcie którego uczestniczki poznają swoje predyspozycje zawodowe i wraz z doradcą opracują Indywidualne Plany Działania;

2. Kurs Siostry PCK – kompleksowo przygotowujący do pracy w charakterze siostry PCK, pozwalający nabyć kwalifikacje z zakresu opieki nad osobą starszą, chorą, niepełnosprawną. Każda uczestniczka po ukończeniu kursu otrzyma certyfikat. Całkowity czas trwania kursu: 130 godzin.

Program kursu:

1. Podstawy prawne i etyczne, działalność PCK, Organizacja pracy opiekuna,

2. BHP w prowadzeniu gospodarstwa domowego, prace porządkowe

3. System opieki socjalnej i społecznej oraz instytucje i grupy zawodowe świadczące opiekę medyczną, zdrowotną i socjalną w Polsce

4. Podstawy geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego

5. Komunikowanie się z podopiecznym i jego rodziną

6. Obserwacja podopiecznego i dokonywanie pomiarów parametrów życiowych

7. Planowanie i dokumentowanie pracy z podopiecznym

8. Pielęgnowanie w schorzeniach wieku starczego

9. Pielęgnowanie osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych

10. Podstawy rehabilitacji osób starszych

11. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach i pogorszeniu zdrowia

12. Zabiegi pielęgnacyjne i higieniczne

13. Wprowadzenie do dietetyki, żywienie osób w podeszłym wieku i w różnych schorzeniach

 

Wszystkie uczestniczki odbywające kurs Siostry PCK otrzymają stypendium w kwocie 650 zł netto, od którego zostaną odprowadzone składki ZUS. Ponadto, osoby mieszkające poza Białymstokiem otrzymają zwrot/dopłatę do kosztów dojazdu na kurs w kwocie 100 zł.

 3. Staż w środowiskach PCK – wszystkie uczestniczki odbędą 3-miesięczne staże w środowiskach PCK, które pozwolą nabyć praktyczne umiejętności związane z pielęgnacją osoby starszej, chorej, niepełnosprawnej.

Przed przystąpieniem do staży uczestniczki przejdą badania lekarskie stwierdzające zdolność do odbycia stażu oraz zostaną objęte ubezpieczeniem NNW. Wszystkie uczestniczki odbywające staż otrzymają stypendium w kwocie 997 zł netto za każdy miesiąc stażu (łącznie 2 991 zł netto), od którego zostaną odprowadzone składki ZUS. Ponadto, osoby mieszkające poza Białymstokiem otrzymają zwrot/dopłatę do kosztów dojazdu na staż w kwocie 100 zł/miesiąc.

4. Warsztaty z aktywizacji zawodowej wszystkie uczestniczki przejdą zajęcia z aktywizacji zawodowej, których celem jest nabycie wiedzy jak efektywnie poszukiwać pracy, sporządzić dok. aplikacyjne, zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Czas trwania warsztatów: 8 godzin.

Program warsztatów:

1. Aktywne poszukiwanie pracy w zawodzie.

2. Metody poszukiwania pracy.

3. Dokumenty rekrutacyjne:

a. Życiorys zawodowy,

b. List motywacyjny.

4. Współpraca z agencjami zatrudnienia.

5. Rozmowa kwalifikacyjna.

5. Pośrednictwo pracy – wszystkie uczestniczki odbędą indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy, mające na celu pozyskanie informacji o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz aktualnych ofertach zatrudnienia. 

 

Jak zapisać się do projektu?

1. Przyjdź osobiście do Biura Projektu (Białystok, ul. Piękna 5 lok. 22). Na miejscu otrzymasz formularz zgłoszeniowy do wypełnienia i złożenia.

2. Pobierz formularz ze strony, wydrukuj, wypełnij i:

 • dostarcz osobiście do Biura Projektu (Białystok, ul. Piękna 5 lok. 22)
 • prześlij pocztą na adres: Biuro Projektu Siostra PCK, ul. Piękna 5 lok. 22, 15-282 Białystok
 • prześlij skan mailem na adres: biuro@optimahrs.pl

 

   t  Do pobrania:
 Formularz zgłoszeniowy
 

Dodano: 25.01.2016r.

Nawiążemy współpracę z doradcami zawodowymi.

OPTIMA HRS w związku z realizacją projektu „Siostra PCK” poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko doradcy zawodowego.

Zadania: identyfikacja potrzeb, diagnoza możliwości doskonalenia zawod. i stopnia oddalenia od rynku pracy uczestniczek proj., opracowanie/zaktualizowanie Indywidualnych Planów Działania, dla uczestniczek projektu.

Wymagania:

- wykształcenie wyższe

- min. 2-letnie doświadczenie w charakterze doradcy zawodowego.

Osoby zainteresowane proszę o przesłanie CV z dopiskiem doradca zawodowy na adres: ajarocka@optimahrs.pl


Dodano: 29.02.2016r.

Nawiążemy współpracę w zakresie przerowadzenia badań lekarza medycyny pracy

W związku z realizacją przez OPTIMA HRS projektu „Siostra PCK” jesteśmy zainteresowani nawiązaniem współpracy w zakresie badań lekarza medycyny pracy.

Udział w projekcie weźmie łącznie 40 uczestniczek. W ramach projektu uczestniczki będą odbywały staże przygotowujące do pracy w charakterze Siostry PCK (tj. opiekunki osoby starszej, chorej, niepełnosprawnej). W związku z tym potrzebne jest przeprowadzenie badania przez lekarza medycyny pracy stwierdzającego, że dana osoba nie ma przeciwwskazań do pracy w/w zawodzie.

Proszę o przesłanie wyceny kosztu badania przypadającego na jedną uczestniczkę projektu na adres: biuro@optimahrs.pl .


Dodano: 29.02.2016r.

Nawiążemy współpracę w zakresie ubezpieczenia grupowego od następstw nieszczęśliwych wypadków

w związku z realizacją przez OPTIMA HRS projektu „Siostra PCK” jesteśmy zainteresowani zakupem ubezpieczenia grupowego od następstw nieszczęśliwych wypadków dla uczestniczek projektu w trakcie odbywania stażu. Staże przewidziane w projekcie będą się odbywały w okresie maj 2016 – kwiecień 2017 i będą przygotowywać do pracy w charakterze Siostry PCK (tj. opiekunki osoby starszej, chorej, niepełnosprawnej).

Ilość uczestniczek projektu: 40

Czas trwania stażu jednej kursantki: 3 miesięce

Proszę o przesłanie wyceny ubezpieczenia grupowego od następstw nieszczęśliwych wypadków przypadających na jedną uczestniczkę projektu na adres: biuro@optimahrs.pl .


Dodano: 01.03.2016r.

Poszukujemy do współpracy biura rachunkowego

w związku z realizacją przez OPTIMA HRS projektu „Siostra” poszukujemy do współpracy biura rachunkowego, które podejmie się obsługi księgowej projektu, polegającej na prowadzeniu ewidencji kwalifikowanych wydatków związanych z realizacją projektu, naliczaniu stypendiów projektowych, rejestrowaniu do ZUS i wyrejestrowaniu uczestniczek projektu (40 osób). Przedsięwzięcie będzie trwało od marca 2016 roku do końca maja 2017 roku. Firma odpowiedzialna za realizację projektu jest jednoosobową działalnością gospodarczą rozliczająca się na podstawie księgi przychodów i rozchodów. Forma współpracy: umowa zlecenie. Szacujemy, że projekt będzie generował ok. 20 faktur kosztowych w miesiącu.

Proszę o przesłanie oferty cenowej na adres: biuro@optimahrs.pl .


Dodano: 07.03.2016r.

Nawiążemy współpracę w zakresie realizacji kursu "Siostra PCK"

W związku z realizacją przez OPTIMA HRS projektu „Siostra PCK” o nr WND-RPPD.02.01.00-20-0040/15 złożonego w naborze nr RPPD.02.01.00-IP.01-20-002/15 w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 jesteśmy zainteresowani nawiązaniem współpracy w zakresie realizacji 130-godzinnego kursu „Siostra PCK”.

Udział w kursie weźmie 40 uczestniczek projektu – 4 grupy szkoleniowe po 10 osób.

Przewidywane terminy realizacji kursu dla poszczególnych grup:

I gr.: 04.2016, II gr.: 07.2016, III gr.: 10.2016, IV gr.: 01.2017.

Miejsce realizacji kursu: Białystok, centrum

Program kursu (130 godzin):

 1. Podstawy prawne i etyczne, działalność PCK, Organizacja pracy opiekuna,
 2. BHP w prowadzeniu gospodarstwa domowego, prace porządkowe
 3. System opieki socjalnej i społecznej oraz instytucje i grupy zawodowe świadczące opiekę medyczną, zdrowotną i socjalną w Polsce
 4. Podstawy geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego
 5. Komunikowanie się z podopiecznym i jego rodziną
 6. Obserwacja podopiecznego i dokonywanie pomiarów parametrów życiowych
 7. Planowanie i dokumentowanie pracy z podopiecznym
 8. Pielęgnowanie w schorzeniach wieku starczego
 9. Pielęgnowanie osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych
 10. Podstawy rehabilitacji osób starszych
 11. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach i pogorszeniu zdrowia
 12. Zabiegi pielęgnacyjne i higieniczne
 13. Wprowadzenie do dietetyki, żywienie osób w podeszłym wieku i w różnych schorzeniach

Wymagane jest posiadanie uprawnień do przeprowadzenia kursu i egzaminu końcowego oraz wystawienia certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji do pracy w zawodzie siostry PCK.

Forma współpracy: umowa zlecenie.

Proszę o przesłanie oferty cenowej za przeprowadzenie kursu dla jednej uczestniczki na adres: biuro@optimahrs.pl

Wycena powinna uwzględniać całkowity koszt organizacji kursu dla jednej uczestniczki projektu, tj. m. in.: opracowanie i wydruk materiałów szkoleniowych, przeprowadzenie egzaminu końcowego, wydanie certyfikatu.