Staż drogą do zatrudnienia

 

Czas trwania projektu: wrzesień 2018 – maj 2019

Okres rekrutacji: wrzesień 2018 - luty 2019

Wartość projektu: 453 585,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 430 575,00  PLN

Cel projektu: nabycie do końca maja 2019 r. kompetencji przez 38 uczniów (30K 8 M) oraz 2 nauczycielki kształcenia zawodowego, uczących się lub pracujących w mieście Białystok z Policealnej Szkoły COSINUS w Białymstoku i Policealnej Szkoły COSINUS I w Białymstoku (szkoły policealne prowadzące kształcenie zawodowe) z kierunków: Technik administracji, Asystent osoby niepełnosprawnej,  Asystentka stomatologiczna, Technik BHP, Higienistka stomatologiczna, Technik informatyk, Technik usług kosmetycznych, Technik masażysta, Opiekun w Domu Pomocy Społecznej, Opiekun medyczny,  Technik rachunkowości, Technik teleinformatyk , Terapeuta zajęciowy, Technik turystyki wiejskiej,Technik geodeta , Florysta, Technik eksploatacji portów i terminali, Opiekunka dziecięca, Technik ochrony fizycznej osób i mienia  poprzez udział w stażach zawodowych u pracodawców.

Oczekiwany rezultat projektu:
- 35 uczniów (28K i 7M ) nabędą kompetencje lub uzyskają kwalifikacje poprzez staże zawodowe u pracodawców.
- 2 nauczycielki kształcenia zawodowego z Policealnej Szkoły COSINUS w Białymstoku lub Policealnej Szkoły COSINUS I w Białymstoku podniosą kompetencje zawodowe

Liczba uczestników: 38 uczniów/uczennic i 2 nauczycielki

Kto może wziąć udział w projekcie:
-38 uczniów (30K i 8 M)z Policealnej Szkoły COSINUS w Białymstoku z kierunków Technik administracji, Asystent osoby niepełnosprawnej,  Asystentka stomatologiczna, Technik BHP, Higienistka stomatologiczna, Technik informatyk, Technik usług kosmetycznych, Technik masażysta, Opiekun w Domu Pomocy Społecznej, Opiekun medyczny,  Technik rachunkowości, Technik teleinformatyk , Terapeuta zajęciowy, Technik turystyki wiejskiej oraz Zaocznej Policealnej Szkoły COSINUS I w Białymstoku Technik geodeta , Florysta, Technik eksploatacji portów i terminali, Opiekunka dziecięca, Technik ochrony fizycznej osób i mienia uczących się lub pracujących w mieście Białystok w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz należą do jednej z grup osób: pracujących, bezrobotnych , biernych zawodowo, nieaktywnych zawodowo.

-2 nauczycielki pracujące w m. Białystok w Policealnej Szkole COSINUS w Białymstoku lub  Policealnej Szkole COSINUS I w Białymstoku z kierunków Opiekunka środowiskowa, Technik rachunkowości w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

W ramach projektu uczestnicy otrzymają następujące formy wsparcia:

- 600h stażu zawodowego u pracodawców dla uczniów/ uczennic
- 40h stażu zawodowego u pracodawców dla nauczycielek

Uczestnikom projektu zapewniamy:
- stypendium stażowe 1942,50 brutto za każde 150h odbycia stażu (w łącznej kwocie 7.770,00 zł brutto za 600h stażu), od którego zostaną odprowadzone składki ZUS – dot. uczniów/uczennic
- badania lekarskie stwierdzające zdolność do odbycia stażu- dot. uczniów/uczennic
- szkolenie BHP przed rozpoczęciem stażu – dot. uczniów/uczennic
- ubezpieczenie NNW na czas trwania staży

Osoba do kontaktu: Iwona Sawicka kom. 789-299-680

Jak zapisać się do projektu?

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (dokumenty do pobrania poniżej lub na stronie internetowej Szkoły Policealnej COSINUS  www.cosinus.pl ) należy złożyć w Biurze Projektu lub przesłać pocztą na adres Biura Projektu: OPTIMA HRS Kinga Koronkiewicz, ul. Piękna 5 lok. 22 - II piętro, 15-282 Białystok, z dopiskiem „ Staż drogą do zatrudnienia”  lub wysłać scan mailem na adres: biuro@optimahrs.pl
 

Regulamin