Asystent Rodziny

Dzięki temu szkoleniu: 

- zdobędziesz praktyczne i teoretyczne przygotowanie do pracy w zawodzie asystenta rodziny,

- rozwiniesz umiejętności interpersonalne,

- poznasz podstawy formalno-prawne związane z pracą asystenta rodziny,

- poznasz sposoby efektywnej współpracy z rodziną.

Cel szkolenia: 

Celem szkolenia jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników do pracy w zawodzie asystenta rodziny, wzmocnienie umiejętności interpersonalnych niezbędnych do wykonywania zawodu, zapoznanie uczestników z podstawami formalno-prawnymi oraz sposobami efektywnej pracy z rodziną.

Program szkolenia: 

Program szkolenia jest zgodny z zakresem programowym 230-godz. szkolenia na asystenta rodziny określonym w Rozporządzeniu MPiPS z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. Nr 272, poz. 1608).

 

OPTIMA HRS posiada akredytację MPiPS (decyzja nr 11/2015/Ar z dn. 13.01.2016r.) dającą uprawnienia do realizacji niniejszego kursu i wydania odpowiedniego zaświadczenia.

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

I. Formalno-prawne podstawy pracy asystenta:

1) wybrane zagadnienia z prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, zabezpieczenia społecznego oraz prawa pracy;

2) regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

3) zagadnienia dotyczące uprawnień w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych;

4) zadania i uprawnienia asystenta rodziny;

5) etyka pracy asystenta rodziny;

II. Metodyka pracy i kompetencje interpersonalne asystenta rodziny:

1) metodyka pracy asystenta;

2) analiza własnych możliwości i ograniczeń w wykonywaniu zadań asystenta rodziny;

3) komunikacja interpersonalna;

4) problematyka mediacji w rodzinie;

5) problematyka interwencji kryzysowej w rodzinie;

III. Wybrane aspekty rozwoju, wychowania i pielęgnacji dziecka:

1) wybrane elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, z uwzględnieniem problemów dotyczących rozwoju dziecka i wpływu sytuacji kryzysowych w rodzinie na zachowanie i rozwój dziecka;

2) problemy wynikające z opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem;

3) organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania;

4) pielęgnacja niemowląt i dzieci;

5) organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży;

IV. Rodzina – podstawowa jednostka społeczna:

1) definicje rodziny, jej struktura, funkcje oraz potrzeby i problemy;

2) charakterystyka problemów rodziny, w tym:

a) problemów destrukcyjnych zachowań dziecka i rodziców,

b) nieprawidłowych postaw rodzicielskich,

c) problemów wychowawczych,

d) problemów w pełnieniu ról społecznych, bezrobocia, uzależnienia, choroby psychicznej;

3) analiza potrzeb i problemów rodziny;

4) sporządzanie planu pracy z rodziną;

5) doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze oraz w wypełnianiu ról społecznych;

V. Wybrane aspekty pracy asystenta z rodziną:

1) elementy ekonomii i organizacji gospodarstwa domowego;

2) edukacja zdrowotna;

3) pomoc w funkcjonowaniu rodziny w środowisku lokalnym;

4) współpraca asystenta z rodzinami oraz służbami wspierającymi rodzinę;

VI. Praktyki w instytucji prowadzącej pracę z rodziną:

1) zapoznanie się z systemem funkcjonowania instytucji prowadzącej pracę z rodziną, w formie praktyk w tej instytucji.

 

Zaświadczenie: każdy uczestnik, który odbędzie szkolenie i zda test uzyska zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia zgodnego z wymogami wskazanymi w Rozporządzeniu MPiPS z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (wydane w oparciu o decyzję MPiPS).

Metody prowadzenia zajęć: 

pogadanki, ćwiczenia, warsztaty, zapewniające aktywny udział uczestników, prowadzone w oparciu o opracowane przez trenerów materiały szkoleniowe, prezentacje, skrypty i scenariusze zajęć.

Informacje organizacyjne: 

Czas trwania szkolenia: program szkolenia obejmuje 230 godz., w tym 200 godz. zajęć szkoleniowych i 30 godz. praktyk w instytucji prowadzącej pracę z rodziną.  

Miejsce realizacji szkolenia: ul. Piękna 5 lok. 25, 15-282 Białystok

Grupa szkoleniowa: zajęcia prowadzone są w grupach 12-15 osobowych.

Cena szkolenia: 2 460 zł netto (+VAT 23%) = 3 025,80 zł brutto.

  • Opłata za szkolenie może być zwolniona z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.) w przypadku uczestników szkolenia, których opłata za szkolenie finansowana jest przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu.
  • Chcesz uzyskać dofinansowanie na pokrycie do 100% kosztów szkolenia? Jeśli masz powyżej 45 lat skorzystaj z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Aby uzyskać dofinansowanie należy zgłosić się do najbliższego Powiatowego Urzędu Pracy. Szczegóły programu >>

W cenę szkolenia wliczone są:

  • Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera.
  • Komplet materiałów szkoleniowych.
  • Przerwy kawowe w trakcie szkolenia.