Kadry i Płace

Cel szkolenia: 

Zdobycie wiedzy praktycznej i umiejętności pozwalających na wykonywanie pracy w dziale kadrowo-płacowym polegającej na:

 • nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy,
 • umiejętności rozliczania czasu pracy i urlopów pracowniczych,
 • umiejętności prowadzenia dokumentacji pracowniczej,
 • sporządzaniu listy płac,
 • ustalaniu podstaw wymiaru zasiłku chorobowego,
 • umiejętności naliczania i ustalania wysokości poszczególnych składników wynagrodzeń,
 • umiejętności ustalania wysokości potrąceń z wynagrodzeń,
 • umiejętności obliczania wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych.
Program szkolenia: 

I- Prawo pracy – 12h
1.    Podstawowe zagadnienia z prawa i źródła prawa pracy.
2.    Stosunek pracy, rodzaje umów o pracę, mianowanie, powołanie, spółdzielcza umowa o pracę.
3.    Zawarcie, zmiana i ustanie stosunku pracy, rozwiązywanie za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia, wygaśnięcie stosunku pracy.
4.    Świadectwo pracy – jego wypełnianie i ewentualne zmiany.
5.    Czas pracy, systemy i rozkłady czasu pracy, praca w godzinach nadliczbowych.
6.    Wynagrodzenie i jego ochrona.
7.    Urlopy pracownicze ich rodzaje i wykorzystanie.
8.    Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem.
9.    Odpowiedzialność materialna pracownika.
10.    Akta osobowe pracownika: zawartość, prowadzenie, przechowywanie i zniszczenie.

II: Kadry i płace w teorii – 16h

 1. Funkcje i elementy składowe wynagrodzenia. Wynagrodzenie minimalne.
 2. Zasadnicze systemy wynagradzania.
 3. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.
 4. Obowiązki w zakresie ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych funduszy poza ubezpieczeniowych. Roczny limit składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
 5. Składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych.
 6. Przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i rozliczenie z urzędem skarbowym.
 7. Lista płac pracowników, potrącenia w liście płac.
 8. Potrącenia z wynagrodzenia netto na podstawie tytułów egzekucyjnych i wykonawczych.
 9. Zasiłki chorobowe – zasady przysługiwania i naliczania.
 10. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby.
 11. Wynagrodzenie za czas choroby a zasiłek chorobowy w rozliczeniach podatkowych i składkowych.
 12. Zasiłki wypłacane z ZUS: opiekuńczy, macierzyński, świadczenie rehabilitacyjne.
 13. Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego. Premia kwartalna a urlop wypoczynkowy.
 14. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
 15. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jako źródło finansowania działalności socjalnej.
 16. Świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

 

III: Kadry i płace w praktyce – 16h

 1. Zapoznanie z programem Płatnik i jego konfiguracja.
 2. Sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych w programie Płatnik.
 3. Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych w programie Płatnik.
 4. Sporządzanie wysyłek do ZUS za pomocą programu Płatnik.
 5. Generowanie wydruków z programu Płatnik.
 6. Konfiguracja programu kadrowo-płacowego Insert Gratyfikant GT.
 7. Wprowadzanie ewidencji osobowej w programie Insert Gratyfikant GT.
 8. Sporządzanie umowy o pracę w programie Insert Gratyfikant GT.
 9. Sporządzanie umowy zlecenia w programie Insert Gratyfikant GT.
 10. Sporządzanie umowy o dzieło w programie Insert Gratyfikant GT.
 11. Sporządzanie listy płac do umowy o pracę w programie Insert Gratyfikant GT.
 12. Sporządzanie rachunku do umowy zlecenia w programie Insert Gratyfikant GT.
 13. Sporządzanie rachunku do umowy o dzieło w programie Insert Gratyfikant GT.
 14. Współpraca programu Insert Gratyfikant GT z programem Płatnik.
 15. Współpraca programu Insert GT z programem Płatnik – tworzenie dokumentów zgłoszeniowych.
 16. Współpraca programu Insert GT z programem Płatnik – tworzenie dokumentów rozliczeniowych.

IV: Unikanie błędów w zakresie kadrach i płacach – 6h
1. Roszczenia pracownika w przypadku niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę
a) wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę na okres próbny
b) wypowiedzenie umowy przez pracodawcę na czas określony
c) wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony
d) roszczenia pracownika w przypadku naruszenia przepisów prawa pracy przy wypowiadaniu tych umów
d) elementy dokumentu wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny, czas określony i nieokreślony
2. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia w trybie art 52 kodeksu pracy
a) przesłanki rozwiązania umowy bez wypowiedzenia
b) roszczenia pracownika w przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia
c) elementy dokumentu rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia w trybie art 52 kodeksu pracy
3. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika w trybie art 55 kodeksu pracy i roszczenia stron stosunku pracy z tym związane.
4. Ochrona trwałości stosunku pracy
5. Czas pracy
a) normy i wymiar czasu
b) praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej oraz niedziele i święta
c) ewidencja czasu pracy, a lista obecności
6. Pracownicy młodociani zatrudniani przez pracodawców
a) zawieranie i rozwiązywanie umów w celu przygotowania zawodowego
b) zatrudnianie pracowników młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe
c) ochrona zdrowia pracowników młodocianych
d) rejestry pracowników młodocianych

Metody prowadzenia zajęć: 

Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatów połączonych z dyskusją. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane konkretne przypadki.

Trener: 

Dr nauk prawnych;
Mgr finansów i rachunkowości z wieloletnim doświadczeniem w pracy na stanowisku księgowej;
Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w zawodzie.

Informacje organizacyjne: 

Czas trwania szkolenia: 50h
Miejsce realizacji szkolenia: ul. Piękna 5 lok. 25, 15-282 Białystok
Grupa szkoleniowa: zajęcia prowadzone są warsztatowo w grupach 10-15 osobowych.
Cena szkolenia: 1400 zł netto (+VAT 23%) = 1722 zł brutto.

 • Opłata za szkolenie może być zwolniona z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.) w przypadku uczestników szkolenia, których opłata za szkolenie finansowana jest przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu.
 • Chcesz uzyskać dofinansowanie na pokrycie do 100% kosztów szkolenia? Jeśli masz powyżej 45 lat skorzystaj z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Aby uzyskać dofinansowanie należy zgłosić się do najbliższego Powiatowego Urzędu Pracy. Szczegóły programu >>

W cenę szkolenia wliczone są:

 • Prowadzenie szkolenia przez doświadczoną  kadrę trenerską;
 • Komplet materiałów szkoleniowych;
 • Przerwy kawowe w trakcie szkolenia;
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia;
 • Ubezpieczenie NNW.