Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym

Cel szkolenia: 
 • Nabycie uprawnień do wykonywania zawodu opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym, czego potwierdzeniem jest zaświadczenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, -  link do listy zatwierdzonych programów.
 • Wzmocnienie pozycji na rynku pracy osób, które chciałaby zająć się zawodowo opieką nad dziećmi.
   
Program szkolenia: 

I. Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki (20 godzin)

 • Adaptacja jako rezultat rozwoju
 • Przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia
 • Uwarunkowania procesu rozwoju jednostki
 • Osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia jednostki

II.    Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa (25 godzin)

 • Zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym
 • Aspekty rozwoju dziecka – charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego, psychospołecznego i motorycznego na poszczególnych etapach życia dziecka
 • Źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3
 • Neurologiczne podstawy rozwoju dziecka
 • Mechanizmy rozwoju dziecka

III.    Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka (120 godzin)

 • Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka
 • Planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa)
 • Kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka
 • Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się
 • Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka
 • Wprowadzenie dziecka w kulturę
 • Budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka

IV.    Kompetencje opiekuna dziecka (35 godzin)

 • Odpowiedzialność prawna opiekuna
 • Podstawy medycyny ratunkowej – udzielanie dziecku pierwszej pomocy przedlekarskiej w stanach zagrożenia i zapobiegania urazowości
 • Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów
 • Emisja głosu

V.    Praktyka zawodowa (80 godzin).
 

Metody prowadzenia zajęć: 

Szkolenie będzie prowadzone w formie ćwiczeń i warsztatów połączonych z dyskusją. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane konkretne przypadki. Praktyka zawodowa będzie realizowana w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Białegostoku t.j.: żłobki, domy dziecka, punkty dziennej opieki nad dziećmi do lat 3, kluby dziecięce.
 

Trener: 
 • Małgorzata Tymińska
 • Monika Nowakowska
 • Maria Kazberuk
 • Aneta Waszkiewicz
   
Informacje organizacyjne: 

Czas trwania szkolenia: 280 godzin
1 dzień (8 godzin lekcyjnych) w godzinach 9:00 – 16:00.
Miejsce realizacji szkolenia: ul. Piękna 5 lok. 25, 15-282 Białystok
Grupa szkoleniowa: zajęcia prowadzone są w grupach 12-15 osobowych.
Cena szkolenia: 2 490 zł netto (+VAT 23%) = 3 062,70 zł brutto.

 • Opłata za szkolenie może być zwolniona z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.) w przypadku uczestników szkolenia, których opłata za szkolenie finansowana jest przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu.
 • Chcesz uzyskać dofinansowanie na pokrycie do 100% kosztów szkolenia? Jeśli masz powyżej 45 lat skorzystaj z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Aby uzyskać dofinansowanie należy zgłosić się do najbliższego Powiatowego Urzędu Pracy. Szczegóły programu >>

W cenę szkolenia wliczone są:

 • Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera.
 • Komplet materiałów szkoleniowych.
 • Przerwy kawowe w trakcie szkolenia.